Question? Leave a message!
Company Presentation template

Company Presentation template 8
Welcome 1 \cjXk\ikXefkiXcjffdjn`kcfZ9ffbi 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comProblem 2 \i`ZGjfd\ikfiZlj\iefeZ`jX`dgfikXekZ \cfec`e\mXYffb`eki fk\cjpfdk\Z`k\ifee\ZkZfl`j\pmXc\ \jZlckliXe`k kjo`jp\XpnXjEf\ffdn`kXfYffbXik kjfd\XfXcfiY\ZcfZ 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comSolution 3 fid\YgcXkn8\ekflkk\`iXeijZ\i\ljn\i f1jk\c\imXkkijff\kXZjg M8JD8BJ8I DFEPDFEPKLI:LC \c`emXn\ekik`ejn\efpfk\Z`kfee\Zk`fekXcZcfZ 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comMarket Validation 4 fdZflZjlÔe:fdZkjc`jX`:i 660,000 50,000 ) j\ifkXcljkjg\ik`eXipflj`ec`j\dgfik ) (.'0Æ'.'J\\b`ek\Ln fdZflZjliÔeZ( nnn fikjc`jX`Zi) nnn 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comMarket Size 5 )9`cc`fe" ,'D /+D J9FFB;KIGN; FIC;NFECE9L;K899NJKIG \kX`cXYc\DXibm8fkXcK\kX`cXYc\DXibm8XYc\\\im`ZJ\kDXib\fJXi X8d\i`ZfZ`Xk`fefjj8kip\celjmXiK\1Zflij\fiZfdJ\1ZZflij\kX`cXYc\DXibm8(,f Xk`feXe`qifli`jdFKficN 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comProduct 6 :KPPJ8I:9JKECJIMN9FFBK 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comBusiness Model 7 XZk`feXejXZkij`fefe\fdd`j'Z\X(\kXbN /+D ),)(9 899NJKIG =M8IMEL \kDXib\fJXi je`k7e`k/''((p)\Yfa\ZkiG \kX`cXYc\DXibm8(,f 899\feffdgi`Zim'`jX.\1Zflij 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comAdoption Strategy 8 JJGKEI8IGKJCJ:I8 JMEK jdfekcp\ekm\k\kXi\cmX\ki\ieXk`mXgXckZ\\Xkli\k`ejlXcgf kD j\fY\iZk×F ''' ''\Y`k.×: k(D j\×Jldd\i fZlgD" li× ''' Xj/''`i×DXi \kk`en`n`kc`j see all for “Octoberfest” 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comCompetition 9 89CFI;8== craigslist KFE:8KI8EJF==CEKFE:8KI8EJFECE OGEJM 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comCompetitive Advantages 10 (FD8IBKKE:EKMKJFFE:KCJ \XjXZk`feÆYXejfikip\dfe\XedXbpZk\kfe\k`d\n`kjjgfkjf \Xipflj`ej`k\dgfikfdZflZjliÔe\iZmfkjc`jX`X`cpfeZijljm JLJF=8JGIF=CJE9I8E;; jÔc\fkgij\fjnfYiXYc\eXd\n`ccd\dfi Xk`fecfZ\pgi`ZZYXi\j jXeYffb`eZc`Zbffi`Z;E:kkcXleZXk`j j\flkXkZ\Zb`eZ\Zb d`e\fX`ejXi 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.com jkTeam 11 Af\\YY`X\GIXZ\i\iekjL ž :i`k9lejflZkfi`jgi\ekXkfcjXgj`e\i\e\liXe\\gieki j`eË8XjlXc9= j`eIJ;\;Zffcfk\If\jcXeJ\fXlXki8 j`eki`Xc\j`eXe`eljXg`Z\i pjb9i`Xe:\Xe\cfgd\ek9im\j;j9lj`e\ \fXlXki8fejlckXekj`eZki`Xc\`eljeZpjb9i`Xe:\fle\if= j`eki`Xc\`e`elj8XjX9= j`eIJ;\;Zffcfk\If\jcXeJ pbZEXkXe9c\ZXi\cfg\im\; fljÉokifcf\ XeÉIj\i'''lj,.jÉflie\`YfiÈPj8gg\YffbXZ\=Xk\:i Xi\XimZ`\eZ\ijfdglkZ\fXlXki8jÉÈ\ek`Ô\`k\ekcpcXleZ\\Zi Xe9Xk`hj\Zefcf`\KFGEKkfjf\XkD`Zifib\XjnEXk \`Y\cD`ZX\cJfim`j8 \ie\kfk\`ek\m`\fkjc`m\ikXiklgkXk\c`m\le\j\ekli\mXjfYZXeZ`jiXe=XJmkk`ealjnnnfle\iffÆFXeZD`ZX\c`jk\: 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.com Press 12 “Think of it as “AirBed Breakfast “A cool alternative to Craigslist meets is a fun approach to a boring evening in Hotels.com, but a couch surfing.” a hotel room.” lot less creepy.” fdZ\Xin\YnnnnfdZXijjg\afnnnfdZdXjXYc\nnnfdZ\jgi`en`jnnn 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comUser Testimonials 13 “I found something in “AirBedBreakfast my pricerange, and that’s freaking rocks” what really enabled me to come to the conference.” jl\=Af;:feXj`ekN feIAXj8kcXekX8 “It’s about the ideas, “A complete success. the interactions, the It is easy to use and it people. You don’t get made me money.” that in a hotel room.” d`cpDOKk`elj8 8Xe;:XeXXekXi`fF 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.comFinancial 14 XZk`fejfeXej'''kiXZ/'\fifi()dfekjÔeXeZ`ek\cffb`e\XiN kXjXb\8`i9\9i ,''B/'B )D 899NJKIG IFLE;8EC IMEL pkd\ekfggfikle`kj\m`e`k`Xc`e\\),mX \i()dfekjmf 19 rausch street, ste c, san francisco, ca 94103 www.airbedandbreakfast.com (888) 461 8180 joeairbedandbreakfast.com
Website URL
Comment